1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verbintenissen, behalve wanneer schriftelijk wordt afgewezen. Meerwerken of bijbestellingen geschieden eveneens onder dezelfde algemene voorwaarden. Alle andere voorwaarden van nevenaannemer of hoofdaannemer zijn ons niet tegenstelbaar behoudens schriftelijke afwijking. Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant de vermelde omvang van toepasselijkheid der voorwaarden.
 2. De facturen zijn steeds contact betaalbaar tenzij anders bedongen op de voorzijde. Bij niet betaling is onmiddellijk een interest eisbaar van 12% zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Alle inningskosten vallen ten laste van de schuldenaar. Indien de verschuldigde betaling niet binnen de 8 dagen na vervaldag geschiedt, is de schuldenaar buiten de innings- en portkosten, interesten en gedingskosten, een schadevergoeding wegens economisch nadeel verschuldigd gelijk aan 20% op de hoofdsom met een minimum van 375 EURO. Deze vergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar.
 3. Bij gebrek aan aangetekend protest binnen de 8 dagen na de inontvangstname der goederen of diensten zijn de zichtbare breken gedekt.
 4. De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de koper.
 5. Wij waarborgen geen uitvoering van de bestelling in geval van heirkracht, staking of lock-out.
 6. Facturen welke als voorschot worden verzonden moeten deze binnen de 3 dagen betaald zijn. Zoniet kan de firma beslissen de werken stil te leggen tot betaling ervan uitgevoerd is.
 7. Lever en uitvoeringsdata worden slechts bij benadering gegeven.Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract of bestelling of tot het eisen van schadevergoeding van de klant.
 8. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen t.e.m. de betaling ervan eigendom blijven van de firma Jorik bvba. Dit eigendomsvoorbehoud is eveneens geldig bij faillissement en kennelijk onvermogen.
 9. De facturen zijn betaalbaar te Zwijnaarde. Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn naargelang de aanleg en de bevoegdheid alleen de Rechtbanken te Gent bevoegd, het aanbieden van wissels wijzigt deze bevoegdheid niet.
 1. Ten opzicht van de oorspronkelijke offerte kunnen radiatoren en toestellen steeds afwijken door wijzigingen tijdens het bouwproces. Dit geeft echter geen wijzing aan de overeengekomen prijzen en geen reden tot weigeren van betaling facturen.
 2. In bestaande woning is het de verantwoordelijkheid van de bewoner/eigenaar de vloeren/wanden zodoende te beschermen gedurende werkzaamheden of herstelwerkzaamheden dat er geen gevolgschade kan zijn door onze werkzaamheden. Eventuele herstelschade of gevolgschade valt niet onder de verantwoordelijkheid van Jorik of zijn vertegenwoordigers.
 3. Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + c (I/i)}

P = de nieuwe prijs p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20) c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1) I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken) i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)”

 

 

We zijn met verlof van 23/12 tot en met 08/01

We wensen jullie een zalig zorgeloze vakantie en zien jullie met opgeladen batterijen terug in het nieuwe jaar.